Przesłaniem Departamentu Ochrony Środowiska firmy Ecointegral jest hasło, że każda dzialałność komercyjna, prowadzona przez jakikolwiek podmiot gospodarczy, powinna być prowadzona w zgodzie z pożytkiem ogółu społeczeństwa i szacunkiem dla środowiska naturalnego. Krótko mówiąc, jesteśmy oddani idei zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. (Raport Brundtland, ONZ, 1987).
Przyświeca nam cel promowania idei zrównoważonego rozwoju, zatem inżynierowie Ecointegral analizują oraz pracują nad problemami ochrony środowiska w ujęciu holistycznym, mając na uwadze ich wymiar ekologiczny, społeczny, ekonomiczny i techniczny. Z tą wizją, działamy w dwóch obszarach: Badań i Projektów Ochrony Środowiska oraz Badań i Zarządzania problemami CO2. Bazujemy na rozległym doświadczeniu, zdobytym dzięki wielu zrealizowanym projektom.

Badania i projekty z dziedziny ochrony środowiska

 • Raporty środowiskowe
 • Pozwolenia
 • Ochrona środowiska
 • Inżynieria środowiska

Badanie i zarządzanie CO2

 • Zarządzanie CO2
 • Badania nad naturalnymi pochłaniaczami CO2

Inżynieria i gospodarka wodna

 • Badania podstawowe
 • Opracowanie i przygotowanie projektu
 • Planowanie
 • Pomoc techniczna i kierownictwo robót

Badania i projekty z dziedziny ochrony środowiska

Głównym celem departamentu jest rozwój prac inżynieryjnych i konsultingowych, związanych ze środowiskiem naturalnym, zawsze w oparciu o obowiązujące prawo. Prace konsultingowe koncentrują się na analizie, doradztwie i pogłębianiu wiedzy o ochronie środowiska podczas dzialałności. Prace, które realizujemy w tej dziedzinie, polegają m.in. na zapobieganiu zanieczyszczeniu, niwelowaniu wyrządzonych szkód czy poprawie kluczowych czynników środowiska naturalnego, takich, jak gleba, woda czy powietrze.

Raporty Ochrony Środowiska i Plany Nadzoru

Doradztwo w realizacji audytów i raportów ochrony środowiska, nadzoru, kontroli i poprawy środowiska naturalnego, stosowanych w instalacjach energetycznych, przemysłowych, a także planach wdrożeniowych i programach.
 • Studia oddziaływania na środowisko naturalne, sprawozdania ,oceny środowiskowe oraz raporty
 • Opracowanie i nadzór kontroli ochrony środowiska i planu odbudowy.
 • Szczegółowe studia czynników środowiskowych wrażliwych na oddziaływanie na środowisko:raporty archeologiczne,badania awifauny,badania akustycznej kompatybilności urbanistycznej, etc.
 • Socjoekonomiczne i kulturalne opisy środowiska naturalnego

Pozwolenia środowiskowe

Kompleksowe działania w celu uzyskania zezwoleń środowiskowych, niezbędnych do realizacji obiektów przemysłowych, energetycznych, rolniczych i gospodarczych
 • Wspomaganie procesów przy uzyskiwaniu zezwoleń środowiskowych
 • Prace przy otrzymywaniu zezwoleń środowiskowych.
 • Usługi konsultingowe przy uzyskiwaniu wpisów do rejestrów, raporty gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Doradztwo techniczne w celu uzyskania spójności z normami środowiskowymi.
 • Doradztwo techniczne w celu spójności z przepisami dotyczącymi gospodarowaniem odpadami: odpady niebezpieczne, odpady niewielkie, opakowania.

Ochrona środowiska i poprawa jego stanu

Doradztwo środowiskowe w celu spójności z wymogi obowiązującego prawa
 • Odpowiedzialność za środowisko naturalne: raporty oceny ryzyka oddziaływania na środowisko naturalne
 • Plan zrównoważonego transportu dla firm, miast, etc.
 • Planowanie uruchamiania projektów redukcji śladu wodnego

Inżynieria środowiska

Doradztwo w projektach inżynierii środowiska w zakresie zasobów wodnych, odpadów komunalnych w celu ogólnej i szczegółowej identyfikacji, kontroli i kierownictwa robót oraz doradztwa w czasie uruchamiania i utrzymywania instalacji.
 • Doradztwo techniczne w planach nawadniania i użyźniania, stosowanych w uprawach traw i drzew.
 • Plany udoskonalenia szklarni i upraw sadzonek, szkółek leśnych i rolniczych.
 • Oczyszczanie wód ściekowych za pomocą zielonych filtrów.
 • Inżynieria, kierownictwo prac oraz obsługa administracyjna w celu oczyszczania wód odpadowych przez niskokosztowe technologie (zielone filtry, sztuczne stawy, filtry bakteryjne, itp.)
 • Usługi inżynieryjne dla projektów instalacji recyklingowych i odzysku odpadów
 • Drogi wiejskie. inżynieria, kierownictwo prac, obsługa administracyjna konstrukcji i odnowy.

Doświadczenie

Referencje Badania i projekty z zakresu Ochrony Środowiska

 • Ponad 800 raportów ochrony środowiska (oddziaływania na środowisko, kwalifikacje środwiskowe, itp.) dla różnego rodzaju instalacjii przemysłowych (linie energetyczne, podstacje, elektrownie wiatrowe i farmy słoneczne, infrastruktura telekomunikacyjna, itp.), a większości z nich także  obsługa formalności administracyjnych.
 • Studium podstawowe oddziaływania na środowisko elektrowni fotowoltaicznej na dachu “Axion FV”, potenciao mocy 100 kW, Valencina de la Concepción, Sevilla
 • Doradztwo techniczne w zakresie ochrony środowiska przy legalizcji stacji bazowej telefonii komórkowej Antequera (Málaga)
 • Studium podstawowe oddziaływania na środowisko dla projektu implantacji infrastruktury światłowodowej w Parku Narodowym de Doñana (Huelva)
 • Studium oddziaływania na środowisko linii 66 kV Tamy w Arenoso od linii 66 Kv El Carpio Villa del Río. Montoro–Pedro Abad (Cordoba).
 • Studium oddziaływania na środowisko napowietrznej linii wysokiego napięcia 220 kV E/S podstacja Ventilla, (Mijas, Coín, Alhaurín El Grande Malaga).
 • Studium oddziaływania na środowisko napowietrznej linii wysokiego napięcia 66 kV podstacja Cortijo Nueva podstacja Villanueva del Rey dla odprowadzania energii z farmy wiatrowej Cortijo Nueva La Luisiana – Écija (Sevilla).
 • Studium oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej “Sierra de los Frontoncillos’ i podstacji transformatorowej 66/30 kV 30 MVA, Peraleda del Zaucejo (Badajoz).
 • Studium oddziaływania na środowisko farmy fotowoltaicznej ‘Llerena’ 8 MW.
 • Studium oddziaływania na środowisko stacji bazowych telefonii komórkowej w Andaluzji i Extremadurze.
 • Opracowanie śladu węglowego i plan redukcji emisji CO2 dla wielu firm w prowincjach Granada i Córdoba i wsparcie techniczne w dobrowolnych projektach dla firm – przyłączenie do Andaluzyjskiego Systemu Kompensacji Emisji (SACE).
 • Rozwój planu redukcji emisji CO2 dla firm – plan oszczędności i wydajności energetycznej, plan zrównoważonego transportu.
 • Doradztwo i współpraca przy uzyskaniu weryfikacji ze strony niezależnej, akredytowanej jednostki korporacyjnego śladu węglowego.
 • Publikacje w naukowych czasopismach, krajowych i zagranicznych, dotyczące możliwości wychwytywania CO2 w rolnictwie i aplikacji technologii NIRS w kwantyfikacji tychże możliwości.

Badanie i zarządzanie CO2

Departament ten zajmuje się świadczeniem usług konsultingowych w obszarze badań, obliczeń, redukcji i kompensacji emisji dwutlenku węgla. Doradztwo realizowane w zakresie zarządzania CO2 pozwala określić działania prowadzące do poprawy jego emisji, dzięki oszczędności i wydajności energetycznej lub wdrożeniu energii odnawialnych, dziedziny, w ktorej firma Ecointegral posiada rozlegle doświadczenie

Zarządzanie CO2

Nasze usługi konsultingowe dotyczą obszarów, które można sklasyfikować jako zrodla emisji gazów potegujacych powstawanie efektu cieplarnianego (GHG):

 • Projekty redukcji emisji w oparciu o Mechanizm Czystego Rozwoju i Wspólne Wdrożenia.
 • Realizacja nadzoru emisji w zgodzie z obowiązującym prawem.
 • Wdrożenie systemu zarządzania danymi i kontroli jakości.
 • Badanie i określanie anomalii w emisjach.
 • Przygotowanie rocznego raportu emisji.
 • Poszukiwanie i zatrudnianie zewnętrznych weryfikatorów emisji.
 • Obsługa administracyjna dokumentacji.
Porozumienie Burmistrzów

 • Opracowanie planów działania dla energii odnawialnych (PAES)
 • Realizacja rozliczania emisji CO2
 • Wsparcie projektu i obsługa wobec oficjalnych organizmów Unii Europejskiej
 • Wdrażanie i nadzór skuteczności działań zaproponowanych przez PAES.

Ślad węglowy:

 • Obliczanie śladu węglowego dla firm, podczas spotkań, działalności, dla produktów i usług.
 • Otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego.

Projekty dobrowolnego zobowiązania redukcji CO2 dla firm:

 • Przyłączenie do Andaluzyjskiego Systemu redukcji Emisji (SACE), certyfikat zobowiązania klimatycznego.
 • Plany redukcji emisji dwutlenku węgla dla firm, organizacji, spotkań.
 • Projekty kompensacji emisji CO2.
 • Doradztwo w ustalaniu polityki zarządzaniem śladem węglowym, doradztwo dotyczące certyfikatów akredytacyjnych we wdrożeniach, poszukiwanie jednostek weryfikujących, obsługa i zarządzanie w celach otrzymywania certyfikatów, nadzór przedłużania certyfikatów i akredytacji

Badnia na temat przechowywania CO2

Identyfikacja roli, jaką odgrywają skladownie węgla lub dwutlenku węgla w kontekście walki ze zmianą klimatyczną, pozwala na sprecyzowanie rozwiązań, bazujących na badaniach naukowych

 • Aplikacja wykorzystania CO2 w instalacji energii odnawialnych (fotowoltaicznej, termosolarnej, etc.)
 • Projekty składowania CO2 w sektorze rolniczym i leśnym
 • Badania naukowe dotyczące składowania CO2
 • Badania naukowe dotyczące emisji, wytwarzania i sekwestracji CO2 w sektorze rolniczym, leśnym, na polach golfowych etc.
 • Badania „śladu węglowego” podczas eksploatacji rolniczej, upraw roślin i drzew.
 • Badania „śladu węglowego” na polach golfowych i innych powierzchniach sportowych

Badanie i zarządzanie CO2

Badanie i zarządzanie CO2

 • Opracowanie śladu węglowego i plan redukcji emisji CO2 dla wielu firm w prowincjach Granada i Córdoba i wsparcie techniczne w dobrowolnych projektach dla firm – przyłączenie do Andaluzyjskiego Systemu Kompensacji Emisji (SACE).
 • Rozwój planu redukcji emisji CO2 dla firm – plan oszczędności i wydajności energetycznej, plan zrównoważonego transportu.
 • Doradztwo i współpraca przy uzyskaniu weryfikacji ze strony niezależnej, akredytowanej jednostki korporacyjnego śladu węglowego.
 • Publikacje w naukowych czasopismach, krajowych i zagranicznych, dotyczące możliwości wychwytywania CO2 w rolnictwie i aplikacji technologii NIRS w kwantyfikacji tychże możliwości.
 • Wdrożenie ponad 200 Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii dla gmin w prowincjach] Cordoba, Kadyks, Sewilla i Huelva.
 • Projekt i wykonanie narzędzi do obliczania zaoszczędzonych emisji CO2 przy generacji energii dla gmin.
 • Obliczenie śladu węglowego i plan redukcji emisji CO2 dla Trafisa Budownictwo i Środowisko Naturalne S.A. do weryfikacji przez akredytowaną niezależną jednostkę rocznego monitoringu emisji dwutlenku węgla.
 • Projket pilotażowy w zakresie Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii w Huelvie: Audyty energetyczne gospodarstw domowych w gminie Cumbres de Enmedio (Huelva).

Inżynieria i gospodarka wodna

Głównym celem działań tego działu są prace i doradztwo w zakresie Inżynierii i Gospodarki Wodnej: badania wstępne; opracowanie i przygotowanie projektów; planowanie; pomoc techniczna i kierownictwo techniczne:

 • Uzdatnianie i oczyszczanie wody
 • Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja
 • Przepompownie
 • Systemy filtracyjne
 • Depozyty
 • Modernizacja systemów banawadniania
 • Tratwy i Zapory
 • Badania hydrologiczne i dostępnych zasobów wody
 • Prace hydrauliczne
 • Systemy nawadniające

Doświadczenie w inżynierii wodnej

Inżynieria wodna

 • Ponad 90 projektów i badań z dziedziny inżynierii wodnej (instalacje wodociągowe, sanitarne, roboty budowlane, uzdatnianie wody i oczyszczanie, badania hydrogeologiczne, itp.)
 • Projekty ulepszenia i modernizacji systemów nawadniana w Andaluzji.
 • Projekty zaopatrzenia w wodę dla gałęzi różnych przemysłu (górnictwo w Mauretanii, tereny rolnicze w Maroku itp.)
 • Projekty pompowania wody w prowincji Sewilli (Andaluzja).
 • Projekty gromadzenia i przechowywania wody deszczowej w prowincji Sewilla.
 • Projekty  nawadniania pól golfowych w prowincji Sewilla (Andaluzja).
 • Projekty i budowa oczyszczalni ścieków w różnych miastach  (Jaén, Almería, Sewillia, Malaga, Badajoz, itp.)
 • Projekty stacji uzdatniania wody pitnej w Mauretanii.
 • Badania hydrologiczne, projekty rowów melioracyjnych i zaopatrzenia w wodę  dla farm fotowoltaicznych i termosłonecznych we Francji i Hiszpanii.
 • Badania hydrologiczne dla projektów mostów na kanałach miejskich w prowincji Sewilla (Andaluzja).